Hotărârile Autorității Deliberative - Primăria Petrești

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2021

Nr. crt. Hotărâre Data
54. HOTĂRÂRE
privind renuntarea la calitatea de membru asociat al Comunei Petresti, prin Consiliul Local al Comunei Petresti in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Gaesti.
26.08.2021
53. HOTĂRÂRE
privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului atribuit in baza Legii nr.15/2003 si incetarea contractelor de comodat, in raport cu beneficiarii de terenuri care nu si-au indeplinit obligatiile contractuale.
26.08.2021
52. HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Petresti si a institutiilor si serviciilor publice de interes local.
26.08.2021
51. HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Petresti pe trimestrul III anul 2021.
26.08.2021
50. HOTĂRÂRE
privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei club sportiv RGG Fight in anul 2021.
30.07.2021
49. HOTĂRÂRE
privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada august 2021 – octombrie 2021.
30.07.2021
48. HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificarii bugetului si a listei de investitii pe trim. III anul 2021.
30.07.2021
47. HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unor terenuri in folosinta gratuita pentru constructii locuinta conform legii nr. 15/2003.
30.07.2021
46. HOTĂRÂRE
privind actualizarea documentatiei tehnice (faza D.A.L.I.) pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la Scoala generala Petresti, comuna Petresti, judet Dambovita".
21.07.2021
45. HOTĂRÂRE
privind atestarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al Comunei Petresti, judet Dambovita.
29.06.2021
44. HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui consilier local in calitate de responsabil cu afacerile europene.
29.06.2021
43. HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului local pe trim. II anul 2021.
22.06.2021
42. HOTĂRÂRE
PRIVIND TRANSMITEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA SI EXPLOATARE ASUPRA RETELELOR DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN SATUL PETRESTI CATRE DISTRIGAZ SUD RETELE SRL.
27.05.2021
41. HOTĂRÂRE
PRIVIND SOLICITAREA EXCLUDERII DIN BAZA MATERIALA A SCOLII GIMNAZIALE PETRESTI A CORPURILOR DE CLADIRE C2 SI C3, ANEXE ALE IMOBILULUI SCOALA CU CLASELE I-IV IONESTI, SITUAT IN COMUNA PETRESTI, SAT IONESTI,STRADA PRINCIPALA NR.119, IN VEDEREA EXTINDERII CLADIRII PRINCIPALA C1.
27.05.2021
40. HOTĂRÂRE
PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL SI A LISTEI DE INVESTITII PE TRIM.II ANUL 2021
27.05.2021
39. HOTĂRÂRE
PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.87/29.12.2020 APROBAREA BURSELOR SCOLARE ACORDATE ELEVILOR DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT SI NUMARUL ACESTORA PENTRU ANUL 2021
27.05.2021
38. HOTĂRÂRE
PENTRU ACCEPTAREA OFERTEI SOCIETATII SEEBUCA SRL PRIVIN PRELUAREA INVESTITIEI /LUCRARII, RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE POMPARE, SITUATA PE DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI PETRESTI JUDETUL DAMBOVITA.
27.05.2021
37. HOTĂRÂRE
PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHIDERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2020
27.05.2021
36. HOTĂRÂRE
PRIVIND INDREPTAREA EROARE MATERIALA IN PLANUL URBANISTIC GENERAL (PUG) AL COMUNEI PETRESTI
27.05.2021
35. HOTĂRÂRE
PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, AFERENTI PROIECTULUI “REFACERE OBIECTIVE DE INFRASTRUCTURA DE INTERES LOCAL (SANTURI DE SCURGERE A APELOR, PODETE), SATELE GRECI SI GHERGHESTI, COMUNA PETRESTI, JUDET DAMBOVITA”
27.05.2021
34. HOTĂRÂRE
PRIVIND PRELUNGIREA SCRISORII DE GARANTARE DE LA FNGCIMM SA IFN IN VEDEREA GARANTARII OBLIGATIILOR DE PLATA A AVANSULUI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI INTITULAT “MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA LOCALA IN COMUNA PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA’’
18.05.2021
33. HOTĂRÂRE
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL SI A LISTEI DE INVESTITII PENTRU ANUL 2021
22.04.2021
32. HOTĂRÂRE
PRIVIND MODIFICAREA, PRIN ACT ADITIONAL A CONTRACTULUI CADRU DE INCHIRIERE A SUPRAFETELOR DE IZLAZURI COMUNALE AFLATE IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI PETRESTI INREGISTRAT CU NR.5687/31.05.2016 INCHEIAT INTRE COMUNA PETRESTI SI II ILIE CRINA MIHAELA.
22.04.2021
31. HOTĂRÂRE PRIVIND APRBAREA SOLICITARII DE TRECERE DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PRIN AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA – CENTRUL JUDETEAN DAMBOVITA IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI PETRESTI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1000 MP, SITUAT IN COMUNA PETRESTI, SAT GRECI, PCT. ISLAZ COMUNAL T29P480, JUDETU DAMBOVITA 22.04.2021
30. HOTĂRÂRE PRIVIND APROBARE PUZ PENTRU SUPRAFATA DE 1450 MP SITUATA IN INTRAVILANUL COMUNEI PETRESTI, SAT IONESTI, PARTE DIN NC 71617 SI SUPRAFATA DE 2500 MP SITUAT IN COMUNA PETRESTI, SAT PETRESTI, TERENURI CE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI PETRESTI PENTRU “PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL DAMBOVITA PERIOADA 2014-2020 -SURSE DE APA, REZERVOARE, STATII DE CLORINARE STATII DE POMPARE , ADUCTIUNI PENTRU HULUBESTI, GURA FOII, DRAGODANA, MOGOSANI, MATASARU, CRANGURILE, PETRESTI, MORTENI, VISINA, LUDESTI.” 22.04.2021
29. HOTĂRÂRE PRIVIND APROBARE PUZ PENTRU SUPRAFATA DE 4860 MP IN EXTRAVILANUL COMUNEI PETRESTI, SAT IONESTI, DE 152/1, T12P161/1/76, PENTRU CONSTRUIRE STATIE DE BAZA PENTRU SERVICII DE COMUNICATII ELECTRONICE. 22.04.2021
28. HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU PERIOADA MAI 2021-IULIE 2021 22.04.2021
27. HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR PE ANUL 2021, LA NIVELUL COMUNEI PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA. 22.04.2021
26. HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI SI ADAPTAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE LA LEGISLATIE IN VIGOARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA PETRESTI, CU LOCALITATILE APARTINATOARE PETRESTI, POTLOGENI DEAL, IONESTI, GHERGHESTI, GRECI, PUNTEA DE GRECI SI COADA IZVORULUI” SI INITIEREA DEMERSURILOR PENTRU FINANTAREA INVESTITIEI PUBLICE , CA URMARE A ANALIZEI FINANCIARE SI ECONOMICE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE, FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCATII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL , CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT , ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE. 22.04.2021
25. HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SUSTINERII FINANCIARE A CLUBULUI SPORTIVE “VULTURII SPERANTEI” PETRESTI IN ANUL 2021. 22.04.2021
24. HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SUSTINERII FINANCIARE A ASOCIATIEI SPORTIVE “NEAJLOVUL PUNTEA DE GRECI” IN ANUL 2021 22.04.2021
23. HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SUSTINERII FINANCIARE A ASOCIATIEI SPORTIVE “COADA IZVORULUI”, IN ANUL 2021 22.04.2021
22. HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SUSTINERII FINANCIARE A ASOCIATIEI SPORTIVE “VOINTA IONESTI’ IN ANUL 2021 22.04.2021
21. HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SUSTINERII FINANCIARE A ASOCIATIEI SPORTIVE “VOINTA IONESTI’ IN ANUL 2021 22.04.2021
20. HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA LOCALA IN COMUNA PETRESTI, JUDET DAMBOVITA” 25.03.2021
19. HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PETRESTI 25.03.2021
18. HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2021 25.03.2021
17. HOTĂRÂRE PRIVIND REORGANIZAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI PETRESTI JUDET DAMBOVITA 25.03.2021
16. HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA VALORII INVESTITIILOR AFERENTE UAT PETRESTI SI PARTICIPAREA CONSILIULUI LOCAL LA COFINANTAREA “PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL DAMBOVITA IN PERIOADA 2014-2020” 09.03.2021
15. HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANNUAL DE EVOLUTIE A TARIFELOR CONFORM REZULTATELOR ANALIZEI COST – BENEFICIU PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL DAMBOVITA IN PERIOADA 2014-2020 09.03.2021
14. HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL DAMBOVITA IN PERIOADA 2014-2020 PRECUM, SI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI PROIECTULUI 09.03.2021
13. HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA LISTEI PROVIZORII A OBIECTIVELOR DE INVESTITII PENTRU ANUL 2021 09.03.2021
12. HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI AFERENT CREDITELOR INTERNE 25.02.2021
11. HOTĂRÂRE PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI SPATIU SITUAT IN STRADA LEGUMICULTORILOR , NR. 1, APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI PETRESTI. 25.02.2021
10. HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI, AFERENTI PROIECTULUI “REFACERE OBIECTIVE DE INFRASTRUCTURA DE INTERES LOCAL (SANTURI DE SCURGERE A APELOR, PODETE) SATELE GRECI SI GHERGHESTI, COMUNA PETRESTI, JUDET DAMBOVITA”. 25.02.2021
09. HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA NEASUMARII RESPONSABILITATII ORGANIZARII SI DERULARII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR /ACORDURILOR – CADRU PENTRU ACHIZITIA PRODUSELOR SI A CONTRACTELOR/ACORDURILOR- CADRU DE PRESTARE A SERVICIILOR PENTRU DERULAREA MASURILOR EDUCATIVE AFERENTE PROGRAMULUI PENTRU SCOLI AL ROMANIEI. 25.02.2021
08. HOTĂRÂRE PRIVIND MENTINEREA LA NIVELUL AFERENT LUNII DECEMBRIE 2020, A SALARIILOR DE BAZA AFERENTE FUNCTIILOR PUBLICE SI CONTRACTUALE DIN CADRUL FAMILEI OCUPATIONALE “ADMINISTRATIE”, UTILIZATE IN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI PETRESTI SI SERVICIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILULUI LOCAL PETRESTI. 27.01.2021
07. HOTĂRÂRE PRIVIND ACHIZITIONAREA UNUI MICROBUZ PENTRU TRANSPORTUL ELEVILOR DIN COMUNA PETRESTI 27.01.2021
06. HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCARE HCL NR.73/18.02.2020 – PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE COMUNA PETRESTI IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA DAMBOVITA. 27.01.2021
05. HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA REDEVENTEI CONTRACTELOR DE INCHIRIERE A ISLAZURILOR COMUNALE AFLATE IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI PETRESTI. 27.01.2021
04. HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA COTIZATIEI COMUNEI PETRESTI LA ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL DAMBOVITA” PENTUR ANUL 2021. 27.01.2021
03. HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TAXEI DE HABITAT CU DESTINATIE SPECIALA DE SALUBRIZARE PENTRU ANUL 2021. 27.01.2021
02. HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU PERIOADA FEBRUARIE 2021 – APRILIE 2021. 28.12.2020
01. HOTĂRÂRE PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETAR LOCAL AL COMUNEI PETRESTI REZULTAT LA INCHEIEREA EXERCITIULUI BUGETAR 2020. 03.08.2020
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2020
Nr. crt. Hotărâre Data
89. Hotarare privind actualizarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021 29.12.2020
88. Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, aferenti proiectului “Infiintare drum de centura in comuna Petresti, judetul Dambovita” 29.12.2020
87. Hotarare privind aprobarea burselor scolare acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat si numarul acestora pentru anul 2021 29.12.2020
86. Hotarare privind aprobarea procedurii de acordare a esalonarilor la plata pentru obligatiile de plata restante la bugetul local al comunei Petresti 29.12.2020
85. Hotarare privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Gradinita cu program normal sat Greci, comuna Petresti, judetul Dambovita” 29.12.2020
84. Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Petresti pentru evaluarea si asigurarea calitatii din cadrul Scolii Gimnaziale Petresti din comuna Petresti, judetul Dambovita 29.12.2020
83. Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Petresti in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Petresti din comuna Petresti, judetul Dambovita pentru anul scolar 2020-2021 29.12.2020
82. Hotarare privind aprobarea planului de actiuni de interes local pentru beneficiarii de ajutor social 29.12.2020
81. Hotarare privind aprobarea unui numar de 35 de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020 29.12.2020
80. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe trim. IV anul 2020 24.12.2020
79. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim. IV anul 2020 23.12.2020
78. Hotarare privind atestarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Petresti, judet Dambovita 18.12.2020
77. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim.IV anul 2020 18.12.2020
76. Hotarare privind modificare HCL nr. 9/20.02.2020 privind sustinerea financiara a Parohiei Ionesti in anul 2020 cu suma de 10.000 lei. 18.12.2020
75. Hotarare privind reteaua scolara a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar din comuna Petresti, in anul scolar 2021-2022 18.12.2020
74. Hotarare privind mandatarea speciala a reprezentantului UAT Petresti in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ‘’Management integrat al deseurilor in judetul Dambovita” 18.12.2020
73. Hotarare Privind desemnarea reprezentantului unitatii administrativ – teritoriale comuna Petresti in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita. 18.12.2020
72. Hotarare privind mandatarea speciala a reprezentantului UAT Petresti in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita. 18.12.2020
71. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim.IV anul 2020 10.12.2020
70. Hotarare privind prelungirea Scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului pentru implementarea proiectului intitulat “MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA LOCALA IN COMUNA PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA.” 13.11.2020
69. Hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Petresti 13.11.2020
68. Hotarare privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local Petresti 13.11.2020
67. Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta din perioada noiembrie 2020-ianuarie 2021 13.11.2020
66. Hotarare privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionarea al Centrului de zi pentru personae varstnice “Bunicii comunitatii Petresti” in cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala, compartiment din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Petresti 14.10.2020
65. Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimentului de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Petresti. 14.10.2020
64. Hotarare privind aprobarea rectificarilor bugetului local si a listei de investii in trim. IV anul 2020 14.10.2020
63. Hotarare privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii “Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere in comuna Petresti, judetul Dambovita” la terminarea lucrarilor. 14.10.2020
62. Hotarare privind anularea HCL nr.17/26.02.2020 privind modificarea Contractului cadru de inchiriere a suprafetelor de izlazuri comunale aflate in domeniul public al comunei Petresti, inregistrat cu nr.5674/31.05.2016 incheiat intre Comuna Petresti si Asociatia crescatorilor de animale Dedu. 23.09.2020
61. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii in trim. III si IV anul 2020 23.09.2020
61. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii in trim. III si IV anul 2020 23.09.2020
60. Hotarare privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitare scoala generala Gherghesti, comuna Petresti, judetul Dambovita,” la terminarea lucrarilor. 23.09.2020
59. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim.III anul 2020. 08.09.2020
58. Hotarare privind aprobarea Codului etic si a Cartei drepturilor beneficiarilor Centrului de zi pentru personae varstnice ``Bunicii comunitatii Petresti``. 27.08.2020
57. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe trim.III anul 2020. 27.08.2020
56. Hotarare privind modificarea Contractului de concesiune nr. 3121/09.08.2005 incheiat intre Consiliul Local Petresti si dr. Giurca Magdalena Iuliana. 27.08.2020
55. Hotarare privind infiintarea centrului de zi pentru persoane varstnice `` Bunicii comunitatii Petresti`` si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Centrului de zi pentru personae varstnice ``Bunicii comunitatii Petresti`` in cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala , compartiment din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Petresti. 27.08.2020
54. Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici, aferenti proiectului ``Refacere obiective de infrastructura de interes local (santuri de scurgere a apelor, podete) satele Greci si Gherghesti, comuna Petresti, judet Dambovia``. 27.08.2020
53. Hotarere privind aprobarea indictatorilor tehnico -economici, aferenti proiectului ``Construire si dotare dispensar medical in sat Ionesti, comuna Petresti, judetul Dambovita.`` 27.08.2020
52. Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, aferenti proiectului ``Infiintare baza sportiva Neajlov, in satul Puntea de Greci, comuna Petresti``. 27.08.2020
51. Hotarare privind actualizarea modelului cadrul al contractului privind asocierea judetului Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita, cu unitatea administrativ – teritoriala Comuna Petresti, prin Consiliul Local Petresti, pentru realizarea in comun a unor obiective de infrastructura rutiera. 07.08.2020
50. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe trim. III anul 2020. 28.07.2020
49. Hotarare privind atestarea inventarului bunurilor ce apartin domeniu public al comunei Petresti, judet Dambovita. 28.07.2020
48. Hotarare privind aprobarea actualizarii Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ``Extindere retea de distributie gaze naturale in comuna Petresti, cu loalitatile apartinatoare Petresti, Potlogeni Deal, Ionesti, Gherghesti, Greci, Puntea de Greci si Coada Izvorului``. 28.07.2020
47. Hotarare privind inscrierea unor immobile in inventarul bunurilor care apartin domeniu public al comunei Petresti. 22.07.2020
46. Hotarare privind aprobare PUZ, pentru suprafata de 41.306 mp situate in intravilanul satului Petresti, comuna Petresti, NC 70172 si NC 71529, pentru ``Construire facilitate de productie ambalaje biodegradabile, depozit si copertina``. 30.06.2020
45. Hotarare privind aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri. 30.06.2020
44. Hotarare privind modificarea Contractului de concesiune nr.269/24.01.2005 incheiat intre Consiliul local Petresti si CMI Dr. Toma Magdalena. 30.06.2020
43. Hotarare privind actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei Petresti. 30.06.2020
41. Hotarare privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferita de bona. 30.06.2020
40. Hotarare privind aprobarea metodologiei, cuantumului maxim si situatiile deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgenta din bugetul local. 30.06.2020
39. Hotarare privind atribuirea dreptului de folosinta gratuita pentru suprafata de 58,25 mp din cladirea – fost sediu primarie pentru C.N. Posta Romana S.A. 27.05.2020
38. Hotararea privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada iunie 2020-august 2020. 27.05.2020
37. Hotararea privind inscrierea unor immobile in inventarul bunurilor care apartin domeniu public al comunei Petresti. 27.05.2020
36. Hotararea privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil teren, intravilan – extravilan in suprafata de 849.888 mp situate in Comuna Petresti, islaz Greci, inscris in C.F. nr. 71374 – proprietate publica a comunei Petresti. 27.05.2020
35. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investii pe trim. II anul 2020. 27.05.2020
34. Hotarare privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar pe anul 2019. 27.05.2020
33. Hotarare privind rectificarea bugetului local in trim II anul 2020 si aprobarea bugetului afferent creditelor interne si a listei de investitii in trim al -II-lea an 2020. 07.05.2020
32. Hotarare privind modificare HCL nr. 19/26.02.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investitia “Extinderea retea de distributie gaze naturale in localitatea Petresti, judet Dambovita.” 28.04.2020
31. Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico economici actualizati pentru investitia “Reabilitarea Scoala Generala Petresti, comuna Petresti, judetul Dambovita” 28.04.2020
30. Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021 28.04.2020
29. Hotărâre privind stabilirea unor masuri necesare pentru prevenirea si gestionarea infectiilor cu virusul COVID-19 pe teritoriul comunei Petresti. 08.04.2020
28. Hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Petresti. 27.03.2020
26. Hotărâre privind stabilirea unor masuri necesare pentru prevenirea si gestionarea infectiilor cu virusul COVID – 19 pe teritoriul comunei Petresti . 27.03.2020
25. Hotărâre privind aprobarea raportului de evaluarea in vederea vanzarii a terenului intravilan CC, in suprafata de 2359 mp, cladire demolabila in suprafata de 375 mp situat in sat Petresti, strada Principala, nr. 68, comuna Petresti, judet Dambovita. 27.03.2020
24. Hotărâre privind aprobarea PUZ pentru suprafata de 25 000 mp situata in extravilanul satului Petresti, comuna Petresti, NC 73234, NC 73235, NC 73236 pentru „Exploatare balast cu redarea terenului in circuitul agricol, perimetrul Petresti Ferma, comuna Petresti, judet Dambovita. 27.03.2020
23. Hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare, in vederea vanzarii, a terenului intravilan in suprafata de 47 097 mp in sat Petresti, comuna Petresti, judet Dambovita + Anexe. 03.03.2020
22. Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe trim. I anul 2020. 03.03.2020
21. Hotărâre privind aprobarea documentatiei Planului Urbanistic General al comunei Petresti. 26.02.2020
20. Hotărâre privind actualizarea si insusirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al comunei Petresti. 26.02.2020
19. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru investitia „Extindere retea de distributie gaze naturale in localitatea Petresti, judet Dambovita”. 26.02.2020
18. Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2020. 26.02.2020
17. Hotarare privind modificarea Contractului cadru de inchiriere a suprafetelor de izlazuri comunale aflate in domeniul public al comunei Petresti, inregistrat cu nr.5674/31.05.2016 incheiat intre Comuna Petresti si Asociatia crescatorilor de animale Dedu Ionesti. 26.02.2020
16. Hotărâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada martie 2020-mai 2020. 26.02.2020
15. Hotărâre privind aprobarea bugetului local si a listei de investitii pentru anul 2020. 20.02.2020
14. Hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a documentatiei de urbanism „Planul urbanistic general si regulamentul local de urbanism aferent localitatilor componente ale comunei Petresti”. 20.02.2020
13. Hotărâre privind aprobarea sustinerii finaciare a Asociatiei Sportive „Coada Izvorului” in anul 2020 20.02.2020
12. Hotărâre privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive „Vointa Ionesti” in anul 2020 20.02.2020
11. Hotărâre privind sustinerea financiara a Parohiei Potlogeni Deal in anul 2020 cu suma de 10.000 lei. 20.02.2020
10. Hotărâre privind sustinerea financiara a Parohiei Gherghesti in anul 2020 cu suma de 10.000 lei. 20.02.2020
09. Hotărâre privind sustinerea financiara a Parohiei Ionesti in anul 2020 cu suma de 10.000 lei. 20.02.2020
08. Hotărâre privind sustinerea financiara a Parohiei Puntea de Greci in anul 2020 cu suma de 20.000 lei. 20.02.2020
07. Hotărâre privind sustinerea financiara a Parohiei Greci in anul 2020 cu suma de 10.000 lei. 20.02.2020
06. Hotărâre privind sustinerea financiara a Parohiei Petresti in anul 2020 cu suma de 10.000 lei. 20.02.2020
05. Hotărâre privind alocarea unor sume de bani, pentru sustinerea financiara a unor manifestari culturale, artistice, sportive si educative organizate de Consiliul Local Petresti in anul 2020. 20.02.2020
04. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la terminarea lucrarilor, pentru investitia „Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public prin montarea de iluminat cu LED in comuna Petresti, judet Dambovita”. 30.01.2020
03. Hotărâre privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor, pe anul 2020, la nivelul comunei Petresti, judet Dambovita. 30.01.2020
02. Hotărâre privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol al comunei Petresti in perioada 2020-2024. 30.01.2020
01. Hotărâre privind mentinerea, la nivelul aferent lunii decembrie 2019 a salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale „Administratie”, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Petresti si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Petresti. 30.01.2020
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2019

Nr. crt. Hotărâre Data
101. Hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020 + Anexe 30.12.2019
100. Hotărâre privind incetarea Contractului cadrul de inchiriere a suprafetelor de izlazuri comunale aflate in domeniul public al comunei Petresti, inregistrat cu nr. 5726/31.05.2016 incheiat intre Comuna Petresti si Asociatia crescatorilor de animale si a producatorilor de legume Ionica 30.12.2019
99. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local in trim. IV anul 2019 30.12.2019
98. Hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr. 268/24.01.2005 incheiat intre Consiliul local Petresti si CMI Dr. Anton Adriana 30.12.2019
97. Hotărâre privind aprobarea planului de actiuni de interes local pentru beneficiarii de ajutor social + Anexa 30.12.2019
96. Hotărâre privind actualizarea redeventei contractelor de inchiriere a islazurilor comunale aflate in domeniul public al comunei Petresti 30.12.2019
95. Hotărâre privind Reteaua scolara a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar din comuna Petresti, in anul scolar 2020 - 2021 + Anexa 30.12.2019
94. Hotărâre privind aprobarea unui numar de 30 asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020 30.12.2019
93. Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Nastase Nicolae 30.12.2019
92. Hotărâre privind incetarea mandatului de consilier local al d-lui Mihai Gheorghe 30.12.2019
91. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local si a listei de investii in trim. IV anul 2019 + Anexa 19.12.2019
90. Hotărâre privind aprobarea bugetului creditului aferent creditelor interne si a listei de investii + Anexa 16.12.2019
89. Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinanţării pentru investitia "Reabilitare Gradinita cu program normal sat Greci, comuna Petresti judetul Dambovita". 28.11.2019
88. Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinanţării pentru investitia "Extindere retea canalizare in satele Petresti si Puntea de Greci, comuna Petresti judetul Dambovita". 28.11.2019
87. Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinanţării pentru investitia "Reabilitare scoala generala Petresti, comuna Petresti judetul Dambovita". 28.11.2019
86. Hotărâre privind aprobarea Statutului Comunei Petresti judetul Dambovita + Anexe. 28.11.2019
85. Hotărâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada decembrie 2019 - februarie 2020. 28.11.2019
84. Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public prin montare aparate de iluminat cu LED in Comuna Petresti, judetul Dambovita" + Anexe. 28.11.2019
83. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Comunei Petresti in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii ECOS Dambovita S.A. 28.11.2019
82. Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Stancu Ion. 28.11.2019
81. Hotărâre privind incetarea mandatului de consilier local al d-lui Dragut Mugurel. 28.11.2019
80. Hotărâre privind asocierea Comunei Petresti, prin Consiliul Local Petresti cu Judeţul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita, pentru realizarea in comuna a investitiei "Modernizare drumuri locale cu o lungime de aproximativ 2 km in comuna Petresti, judetul Dambovita". 12.11.2019
79. Hotărâre privind aprobarea intocmirii STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU EXTINDERE DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE IN COMUNA PETRESTI, JUD. DAMBOVITA. 06.11.2019
78. Hotărâre privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investitie "Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere in comuna Petresti, judetul Dambovita". 06.11.2019
77. Hotărâre privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici, aferenti proiectului "Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere in comuna Petresti, judetul Dambovita" + Anexe. 06.11.2019
76. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, aferenti proiectului "Modernizare drumuri locale cu o lungime de aproximativ 2 km in comuna Petresti, judetul Dambovita". 29.10.2019
75. Hotărâre privind stabilirea de masuri pentru organizarea, coordonarea si sprijinirea activitatii echipei mobile la interventiile de urgenta in cazurile de violenta domestica + Anexa. 29.10.2019
74. Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, redevenite, chirii si alte venituri, datorate bugetului local de catre personaele fizice si juridice de pe raza administrativ teritoriala a comunei Petresti + Anexa. 29.10.2019
73. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local si a listei de investitii in trim IV anul 2019 + Anexa. 29.10.2019
72. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, aferenti proiectului "Reabilitare, modernizare si dotare Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati din comuna Petresti, judetul Dambovita". 08.10.2019
71. Hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii "Intregire retea distributie gaze naturale in satul Petresti, judetul Dambovita". 08.10.2019
70. Hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii "Reabilitare scoala generala Gherghesti, comuna Petresti, judetul Dambovita". 08.10.2019
69. Hotărâre privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne (imprumut) in valoare maxima de 1.280.839,85 Lei 08.10.2019
68. Hotărâre privind modificarea listei de investitii in anul 2019 + Anexa 30.09.2019
67. Hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Petresti in Consiliul de administraţie al Scolii Gimnaziale Petresti din comuna Petresti, judetul Dambovita 30.09.2019
66. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Petresti + Anexa 30.09.2019
65. Hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii "Imbunatatirea infrastructurii rutiere in comuna Petresti" + Deviz general actualizat 05.09.2019
64. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Intregire retea de distributie gaze naturale in satul Petresti, jud. Dambovita" 05.09.2019
63. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local si a listei de investitii in trim. III anul 2019 + Lista de investitii an 2019 05.09.2019
62. Hotărâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada septembrie - noiembrie 2019 28.08.2019
61. Hotărâre privind aprobarea atribuirii unor terenuri in folosinta gratuita pentru constructii locuinta, conform Legii nr. 15/2003 30.07.2019
60. Hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Petresti si a institutiilor si serviciilor publice de interes local 30.07.2019
59. Hotărâre privind actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei Petresti 30.07.2019
58. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local si a listei de investitii in trim. III anul 2019 22.07.2019
57. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 48/26.09.2018 privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilului situat in comuna Petresti, sat Puntea de Greci, strada Legumicultorilor, nr. 78 27.06.2019
56. Hotărâre privind incetarea Contractului cadru de inchiriere a suprafetelor de izlazuri comunale aflate in domeniul public al comunei Petresti, inregistrat cu nr. 5685/31.05.2016 incheiat intre Comuna Petresti si Asociatia crescatorilor de animale Milk News - Petresti 27.06.2019
55. Hotărâre privind alocarea sumei de 2.000 lei pentru desfasurarea competitiei "Cupa de kingboxing RGG" 27.06.2019
54. Hotărâre privind actualizarea si insusirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al comunei Petresti 27.06.2019
53. Hotărâre privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Petresti, judetul Dambovita 27.06.2019
52. Hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren 27.06.2019
51. Hotărâre privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil - teren intravilan curti constructii inscris in C.F. nr. 72589 - Loc. Petresti, jud. Dambovita, zona "Spate bloc 1" proprietate privata a comunei Petresti 27.06.2019
50. Hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare, in vederea vanzarii, a terenului curti constructii intravilan, in suprafata de 2281 mp, situat in sat Petresti, comuna Petresti, judetul Dambovita 27.06.2019
49. Hotărâre privind aprobarea intocmirii STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU EXTINDERE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA PETRESTI, JUD DAMBOVITA 27.06.2019
48. Hotărâre privind aprobarea contractarii de la CEC BANK SA a unei finantari rambursabile interne (imprumut) in valoare de maxima de 334.533 lei 27.06.2019
47. Hotărâre privind reprogramare foc de artificii in data de 02 Iunie 2019 30.05.2019
46. Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenta, d-nei Soare Gheorghita cu domiciliul in satul Coada Izvorului, nr. 47, judetul Dambovita 30.05.2019
45. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 3/31.01.2019 privind aprobare PUZ, pentru suprafata de 44.888 mp situata in extravilanul satului Gherghesti, comuna Petresti, nr. cadastral 70313, pentru "Exploatare agregate minerale cu realizare bazin piscicol" 30.05.2019
44. Hotărâre privind aprobarea atribuirii unor terenuri in folosinta gratuita pentru constructii locuinta, conform Legii nr. 15/2003 30.05.2019
43. Hotărâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada iunie - august 2019 30.05.2019
42. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local si a listei de investitii in trim II anul 2019 30.05.2019
41. Hotărâre privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar pe anul 2018 30.05.2019
39. Hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 2384/22.04.2009 incheiat cu I.I. Georgescu Mioara 22.04.2019
38. Hotărâre privind aprobarea atribuirii unor terenuri in folosinta gratuita pentru constructii locuinta, conform Legii nr. 15/2003 22.04.2019
37. Hotărâre privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei sportive "Coada Izvorului" in anul 2019 22.04.2019
36. Hotărâre privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei sportive "Vointa Ionesti" in anul 2019 22.04.2019
35. Hotărâre privind aprobarea platii cotizatiei catre Asociatia Grupului de Actiune Locala Microregiunea Dambovita Sud - Vest 22.04.2019
34. Hotărâre privind stabilirea si aprobarea cotizatiei Comunei Petresti la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, filiala Dambovita 22.04.2019
33. Hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru sustinerea financiara a unor manifestari culturale, artistice, sportive organizate de Consiliul Local Petresti, in anul 2019 22.04.2019
32. Hotărâre privind sustinerea financiara a Parohiei Potlogeni in anul 2019 cu suma de 10.000 lei 22.04.2019
31. Hotărâre privind sustinerea financiara a Parohiei Gherghesti in anul 2019 cu suma de 10.000 lei 22.04.2019
30. Hotărâre privind sustinerea financiara a Parohiei Ionesti in anul 2019 cu suma de 10.000 lei 22.04.2019
29. Hotărâre privind sustinerea financiara a Parohiei Puntea de Greci in anul 2019 cu suma de 10.000 lei 22.04.2019
28. Hotărâre privind sustinerea financiara a Parohiei Greci in anul 2019 cu suma de 10.000 lei 22.04.2019
27. Hotărâre privind sustinerea financiara a Parohiei Petresti in anul 2019 cu suma de 10.000 lei 22.04.2019
26. Hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii "Modernizare infrastructura rutiera locala in comuna Petresti, judetul Dambovita" + Deviz general 22.04.2019
25. Hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii "Amenajare santuri dalate pe strada Neajlovului, in comuna Petresti, judetul Dambovita" + Deviz general 22.04.2019
24. Hotărâre privind aprobarea bugetului local si a listei de investitii pentru anul 2019 + Anexa 22.04.2019
23. Hotărâre privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Petresti, judetul Dambovita 28.03.2019
22. Hotărâre privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 66/22.11.2018 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2019 28.03.2019
21. Hotărâre privind modificarea listei provizorii de investii pentru anul 2019 28.03.2019
20. Hotărâre privind aprobarea atribuirii unor terenuri in folosinta gratuita pentru constructii locuinta, conform Legii nr. 15/2003 28.03.2019
19. Hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei pentru desfasurarea proiectului "Scoala Altfel" la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de pe teritoriul comunei Petresti 28.03.2019
18. Hotărâre privind aprobarea organizarii "Zilei comunei Petresti", Editia a XII-a 28.03.2019
17. Hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Gradinita cu program normal sat Greci, comuna Petresti, judetul Dambovita" + Deviz general 28.03.2019
16. Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor, pe anul 2019, la nivelul comunei Petresti, judetul Dambovita + Planul de analiză si acoperire a riscurilor 2019 28.03.2019
15. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinanţării pentru investitia "Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public prin montare de aparate de iluminat cu LED in comuna Petresti, judetul Dambovita" + Anexa 28.02.2019
14. Hotărâre privind modificarea listei provizorii de investitii pentru anul 2019 28.02.2019
13. Hotărâre privind actualizarea si insusirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al comunei Petresti + Anexa 28.02.2019
12. Hotărâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada martie - mai 2019 28.02.2019
11. Hotărâre privind alocarea de la bugetul local a contributiei lunare pentru plata serviciilor de ingrijire intr-un centru de batrani a persoanei varstnice Oprea Marin 31.01.2019
10. Hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii "Rabilitare scoala generala Gherghesti, comuna Petresti, judetul Dambovita + Deviz general actualizat 31.01.2019
09. Hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii "Imbunatatirea infrastructurii rutiere in comuna Petresti" + Deviz general actualizat 31.01.2019
08. Hotărâre privind aprobarea listei provizorii de investitii pentru anul 2019 31.01.2019
07. Hotărâre privind actualizarea si insusirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al comunei Petresti + Anexa 31.01.2019
06. Hotărâre privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Petresti, judetul Dambovita + Anexa 31.01.2019
05. Hotărâre privind actualizarea redeventiei contractelor de inchiriere a izlazurilor comunale aflate in domeniul public in domeniul public al comunei Petresti 31.01.2019
04. Hotărâre privind incetarea Contractul cadru de inchiriere a suprafetelor de izlazuri comunale aflate in domeniul public al comunei Petresti, inregistrat cu nr. 5709/31.05.2016 incheiat intre Comuna Petresti si Asociatia crescatorilor de animale si a producatorilor de cereale si legume Neajlovul - Puntea de Greci. 31.01.2019
03. Hotărâre privind aprobare PUZ, pentru suprafata de 44.888 mp situata in extravilanul satului Gherghesti, comuna Petresti, nr. cadastral 70313, pentru "Exploatare agregate minerale cu realizare bazin piscicol". 31.01.2019
02. Hotărâre privind transformarea unei functii publice vacante, biroul contabilitate, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Petresti + Anexă. 31.01.2019
01. Hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii, persoane fizice, vor presta activitati in folosul comunitatii + Anexă. 31.01.2019
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2018

Nr. crt. Hotărâre Data
81. Hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren. 27.12.2018
80. Hotărâre privind incetarea Contractului cadru de inchiriere a suprafetelor de izlazuri comunale aflate in domeniul public al comunei Petresti, inregistrat cu nr. 5720/31.05.2016 incheiat intre Comuna Petresti si Asociatia crescatorilor de animale Mihai - Greci. 27.12.2018
79. Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenta, familiei Petre Marian si Mihaela cu domiciliul in satul Puntea de Greci, strada Camin Cultural, nr. 112, judetul Dambovita. 27.12.2018
78. Hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019 + Anexe. 27.12.2018
77. Hotărâre privind aprobarea planului de actiuni de interes local pentru beneficiarii de ajutor social + Anexă. 27.12.2018
76. Hotărâre privind aprobarea unui numar de 30 asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2019. 27.12.2018
75. Hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii "Reabilitare scoala generala Gherghesti, comuna Petresti, judetul Dambovita" + Deviz general actualizat. 27.12.2018
74. Hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii "Imbunatatirea infrastructurii rutiere in comuna Petresti" + Deviz general actualizat. 27.12.2018
73. Hotărâre privind Reteaua scolara a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar din comuna Petresti, in anul scolar 2019 - 2020 + Anexă. 27.12.2018
72. Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local in trim. IV anul 2018. 18.12.2018
71. Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local in trim. IV anul 2018. 05.12.2018
70. Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local in trim. IV anul 2018. 22.11.2018
69. Hotărâre privind scutirea de la plata taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire pentru cladirea amplasata in comuna Petresti, sat Ionesti, Strada Camin Cultural, nr. 17, ca urmare a distrugerii imobilului in urma unui puternic incendiu din data de 14.10.2018. 22.11.2018
68. Hotărâre privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil - teren intravilan curti constructii inscris in C.F. nr. 70855 - Loc. Petresti, jud. Dambovita, zona "Spate bloc 1" proprietate privata a comunei Petresti. 22.11.2018
67. Hotărâre privind aprobarea cotizatiei comunei Petresti la ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL DAMBOVITA", pe anul 2019. 22.11.2018
66. Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2019. 22.11.2018
65. Hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Petresti si a institutiilor si serviciilor publice de interes local. 22.11.2018
64. Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, redevenite, chirii si alte venituri, datorate bugetului local de catre persoanele fizice si juridice de pe raza administrativ teritoriala a comunei Petresti + Anexă. 22.11.2018
63. Hotărâre privind alocarea unor sume de bani din bugetul local al comunei Petresti pe anul 2018 pentru organizarea unor manifestari dedicate aniversarii a 100 de ani de la Marea Adunare Nationala de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 - Ziua Nationala a Romaniei. 22.11.2018
62. Hotărâre privind alocarea unor sume de bani din bugetul local al comunei Petresti pe anul 2018 pentru organizarea unor manifestari traditionale cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Anul Nou. 22.11.2018
61. Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei in vederea organizarii "Pomul de Craciun 2018" pentru copiii din invatamantul preuniversitar comuna Petresti. 22.11.2018
60. Hotărâre privind aprobarea alocarii sumei de 15.000 lei pentru ziua de Mos Nicolae organizata copiilor prescolari si celor din clasa pregatitoare din comuna Petresti. 22.11.2018
59. Hotărâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada decembrie 2018 - februarie 2019. 22.11.2018
58. Hotărâre privind aprobarea atribuirii unor terenuri in folosinta gratuita pentru constructii locuinta, conform Legii nr. 15/2003 + Anexă. 29.10.2018
57. Hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Petresti in Consiliul de administraţie al Scolii Gimnaziale Petresti din comuna Petresti, judetul Dambovita. 29.10.2018
56. Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenta, in suma de 500 lei, d-lui Oprea Petre. 29.10.2018
55. Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenta, d-lui Stoica Constantin. 29.10.2018
54. Hotărâre privind aprobare PUZ, pentru suprafata de 3456 mp situata in intravilanul satului Greci, comuna Petresti, nr. cadastral 70574, pentru "Construire statie mixta distributie carburanti, cabina statie, copertina, SKID GPL, Totem, bransamente utilitati si imprejmuire gard". 29.10.2018
53. Hotărâre privind implementarea proiectului "Reabilitare, modernizare si dotare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati din comuna Petresti, judetul Dambovita". 15.10.2018
53 - 1. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local si a listei de investitii in trim. IV anul 2018. 29.10.2018
52. Hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Gradinita cu program normal sat Greci, comuna Petresti, judetul Dambovita" + Deviz general. 26.09.2018
51. Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului "Bunicii comunitatii Petresti". 26.09.2018
50. Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii in trim. IV anul 2018 + Anexă. 26.09.2018
49. Hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare, in vederea concesionarii terenului curti constructii intravilan, in suprafata de 22 mp, situat in sat Ionesti, punct "Camin Cultural", comuna Petresti, judetul Dambovita. 26.09.2018
48. Hotărâre privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilului situat in comuna Petresti, sat Puntea de Greci, strada Legumicultorilor, nr. 78. 26.09.2018
47. Hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare, in vederea vanzarii, a unor terenuri curti constructii intravilan, situate in sat Petresti, punct "Spate blocuri" comuna Petresti, judetul Dambovita + Centralizator. 26.09.2018
46. Hotărâre privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Petresti + Anexă. 26.09.2018
45. Hotărâre privind darea in folosinta gratuita catre S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A. a unui teren in suprafata de 41 mp apartinand domeniului privat al comunei Petresti. 05.09.2018
44. Hotărâre privind actualizarea si insusirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al comunei Petresti + Anexă. 27.08.2018
43. Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al comunei Petresti. 27.08.2018
42. Hotărâre privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil - teren intravilan curti constructii inscris in C.F. nr. 70995 - Loc. Ionesti, jud. Dambovita. 27.08.2018
41. Hotărâre privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil - teren intravilan curti constructii inscris in C.F. nr. 71059 - Loc. Petresti, str. Doliei, jud. Dambovita, zona "Spate blocuri" proprietate privata a comunei Petresti. 27.08.2018
40. Hotărâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada septembrie - noiembrie 2018. 27.08.2018
39. Hotărâre privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilului situat in comuna Petresti, sat Ionesti, strada Principala, nr. 119. 26.07.2018
38. Hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare, in vederea vanzarii, a terenului curti constructii intravilan, in suprafata de 2743 mp, situat in sat Gherghesti, punct "Service" comuna Petresti, judetul Dambovita + Raport de Evaluare. 26.07.2018
37. Hotărâre privind aprobarea alocarii sumei de 20.000 lei, pentru organizarea evenimentului "o zi de vacanta" pentru copiii din invatamantul preuniversitar din comuna Petresti. 28.06.2018
36. Hotărâre privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Petresti, judetul Dambovita, pentru anul 2018 + Anexă. 28.06.2018
35. Hotărâre privind aprobarea cotizatiei Comunei Petresti la Asociatia "Reabilitarea Colectării, Transportului, Depozitării, Prelucrării Deseurilor Solide in Judeţul Dambovita", pentru anul 2018. 28.06.2018
34. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, aferenti proiectului "Amenajare santuri dalate pe strada Neajlovului in comuna Petresti, judetul Dambovita". 28.06.2018
33. Hotărâre privind APROBAREA CONTULUI DE INCHIDERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2017. 30.05.2018
32. Hotărâre privind modificarea, prin act aditional, a Contractul cadru de inchiriere a suprafetelor de izlazuri comunale aflate in domeniul public al comunei Petresti, inregistrat cu nr 5720/31.05.2016 incheiat intre Comuna Petresti si Asociata crescatorilor de animale Mihai Greci. 30.05.2018
31. Hotărâre privind aprobarea PUZ pentru suprafata de 836 mp, situata in intravilanul satului Greci, strada Principala, nr.226, comuna Petresti, nr. cadastral 70683, pentru "Construire vulcanizare autor, fosa vidanjabila si grajd imprejmuire. 30.05.2018
30. Hotărâre privind respingerea proiectului de hotarare privind acordul de principiu in vederea intocmirii PUZ-ului pentru suprafata de 20.000 mp situata in sat Gherghesti, T26 P427/1, pentru Exploatare agregate minerale cu realizare de bazin pisicol in perimetrul Greci 3, comuna Petresti, judetul Dambovita. 30.05.2018
29. Hotărâre privind aprobarea alocarii sumei de 9000 lei pentru sarbatorirea Zilei de 1 iunie 2018 - Ziua Copilului. 30.05.2018
25. Hotărâre privind aprobarea instrumentarii proiectului "Instalare de dispozitive WIFI in spatii publice" prin aplicarea la Programul de finantare al COmisiei Europene Wifi EU. 26.04.2018
24. Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local si listei de investitii in trim II anul 2018. 26.04.2018
23. Hotărâre privind predarea retelelor de canalizare din comuna Petresti catre operatorul serviciilor de apa si canalizare SC COMPANIA DE APA SA. 26.04.2018
22. Hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini al Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Petresti. 26.04.2018
21. Hotărâre privind alocarea sumei de 3000 lei pentru desfasurarea proiectului "Trecut, prezent si viitor " la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de pe teritoriul comunei Petresti. 26.04.2018
19. Hotărâre privind actualizarea Regulamentului de aplicare a O.G. 21/2002 , privind normele de gospodarire comunala pe teritoriul comunei Petresti. 29.03.2018
18. Hotărâre privind INCETAREA CONTRACTULUI CADRU DE INCHIRIERE A SUPRAF DE ISLAZURI COMUNALE AFLATE IN DOMENIUL DE ISLAZURI COMUNALE AFLATE IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI PETRESTI INREGISTRAT CU NR 5676/31.05.2016 INCHEIAT INTRE COMUNA PETRESTI SI ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE CRETANI PETRESTI. 29.03.2018
17. Hotărâre privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei sportive "Coada Izvorului" in anul 2018. 29.03.2018
16. Hotărâre privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei sportive "Vointa Ionesti" in anul 2018. 29.03.2018
15. Hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare, in vederea vanzarii, a terenului, curti constructii, intravilan, in suprafata de 263 mp, situat in sat Ionesti (Lanarie), strada Principala, nr.416 , comuna Petresti, judet Dambovita. 29.03.2018
10. Hotărâre privind modificare HCL nr.7/14.02.2018 privind aprobarea valorii de investire a proiectului intitulat "MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA LOCALA IN COMUNA PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA" si solicitarea unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului pentru implementara proiectului.. 27.02.2018
08. Hotărâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada martie-mai 2018. 27.02.2018
07. Hotărâre privind aprobarea valorii de investitie a proiectului intitulat "MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA LOCALA IN COMUNA PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA" si solicitarea unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului pentru implementarea proiectului.. 14.02.2018
06. Hotărâre privind privind aprobarea bugetului local si a listei de investitii pentru anul 2018. 14.02.2018
05. Hotărâre privind aprobarea utilizarii din fondul de rulment a sumei de 151.000 lei. 07.02.2018
04. Hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare intre judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita, Scoala Gimnaziala Speciala Targoviste si UAT Petresti prin Cosiliul Local Petresti in vederea sustinerii financiare a transportului elevilor cu cerinte educationale din invatamantul special. 31.01.2018
03. Hotărâre privind actualizarea sumelor necesare asigurarii cofinantarii obiectivului de investitii "Reabilitare gradiniuta cu program normal sat Greci, comuna Petresti, judetul Dambovita". 31.01.2018
02. Hotărâre privind actualizarea sumelor necesare asigurarii cofinantarii obiectivului de investitii "Reabilitare scoala generala Gherghesti, comuna Petresti, judetul Dambovita". 31.01.2018
01. Hotărâre privind modificarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar din comuna Petresti, in anul scolar 2018-2019. 31.01.2018
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2017

Nr. crt. Hotărâre Data
99. Hotărâre privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Petresti. 28.12.2017
98. Hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor loxale pe anul 2018. 28.12.2017
97. Hotărâre privind stabilizarea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale "Administratie" utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Petresti si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Petresti. 28.12.2017
96. Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat, la nivel judetean cu destinatie speciala de salubrizare pentru 2018. 28.12.2017
95. Hotărâre privind actualizarea redeventei contractelor de inchiriere a islazurilor comunale aflate in domeniul public al comunei Petresti. 28.12.2017
89. Hotărâre privind reteaua scolara a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar din comuna Petresti in anul scolar 2018-2019. 28.11.2017
88. Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, redevente, chirii si alte venituri, datorate bugetului local de catre persoanele fizice si juridice de pe raza administrativ teritoriala a comunei Petresti. 28.11.2017
87. Hotărâre privind alocarea unor sume de bani din Bugetul Local al comunei Petresti pe anul 2017 , pentru organizarea unor manifestari traditionale cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Anul Nou. 28.11.2017
86. Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei in vederea organizarii "Pomul de Craciun 2017" pentru copiii din invatamantul preuniversitar din comuna Petresti. 28.11.2017
85. Hotărâre privind aprobarea alocarea sumei de 15.000 lei pentru ziua de Mos Nicolae organizata prescolarilor si celor de la clasa pregatitoare din comuna Petresti. 28.11.2017
82. Hotărâre privind aprobarea distribuirii unor terenuri in folosinta gratuita pentru constructii locuinta conf Leg.15/2003. 26.10.2017
81. Hotărâre privind modificarea listei de investitii pe anul 2017. 26.10.2017
80. Hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr 57/1394/2012 dintre comuna Petresti, prin Consiliul Local Petresti, cu judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita pentru realizarea obiectivului "Modernizare drumuri locale in comuna Petresti". 26.10.2017
79. Hotărâre privind incetarea contractului cadru de inchiriere a suprafetelor de izlazuri comunale aflate in domeniul public al comunei Petresti, inregistrat cu nr 5727/31.05.2016 incheiat intre comuna Petresti si Asociatia Crescatorilor de bovine, ovine si caprine Ionesti Lanarie. 26.10.2017
78. Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 2000 lei domnului Ioftac Ion. 26.10.2017
67. Hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru proiectul "Amenajare zona de picnic in satul Gherghesti". 31.08.2017
66. Hotărâre privind modificarea prin act aditional al Contractului cadru de inchiriere de izlazuri comunale aflate in domeniul public al comunei Petresti, inregistrat cu nr 5726/31.05.2016 incheiat intre comuna Petresti si Asociatia crescatorilor de animale si a producatorilor de legume "Ionica". 31.08.2017
61. Hotărâre privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Petreşti. 29.08.2017
60. Hotărâre privind sustinerea financiara a Asociatiei sportive „ Coada Izvorului” în anul 2017. 29.08.2017
59. Hotărâre privind sustinerea financiara a Asociatiei sportive "Coada Izvorului" in anul 2017. 29.08.2017
58. Hotărâre privind aprobarea participarii comunei Petresti in calitate de actionar la infiintarea Societatii ECOS Dambovita S.A, persoana juridica de drept privat, operator specializat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii, deseurilor solide in judetul Dambovita”. 29.08.2017
56. Hotărâre privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale” Administratie”, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Petresti si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Petresti. 29.08.2017
55. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Petresti in comisia de concurs pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant de pe raza comunei Petresti. 29.08.2017
54. Hotărâre privind incetarea Contractului cadru de inchiriere a suprafetelor de izlazuri comunale aflate in domeniul public al comunei Petresti, inregistrat cu nr.. 5675/31.05.2016 incheiat intre Comuna Petresti si Asociatia crescatorilor de animale Albulesti- Petresti,. 29.08.2017
53. Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenta, in suma de 500 lei, d-nei Tudor Marieana. 29.08.2017
51. Hotărâre privind aprobare PUZ-lui pentru suprafata de 9.344 mp situata T 30, P 485/4, pentru “Exploatare agregate minerale cu realizare bazin piscicol”. 15.06.2017
50. Hotărâre privind alocarea sumei de 3.000 lei pentru desfasurarea proiectului „ Trecut ,prezent si viitor” la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de pe teritoriul comunei Petresti. 15.06.2017
49. Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei pentru desfasurarea proiectului „ Şcoala de vara”la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de pe teritoriul comunei Petresti. 15.06.2017
48. Hotărâre privind sustinerea financiara a Parohiei Ionesti în anul 2017 cu suma de 20.000 lei. 15.06.2017
47. Hotărâre privind sustinerea financiara a Parohiei Puntea de Greci în anul 2017 cu suma de 10.000 lei. 15.06.2017
46. Hotărâre privind sustinerea financiara a Parohiei Greci în anul 2017 cu suma de 10.000 lei. 15.06.2017
45. Hotărâre privind sustinerea financiara a Parohiei Petresti în anul 2017 cu suma de 25.000 lei. 15.06.2017
44. Hotărâre privind alocarea sumei de 800 lei elevei MIRESCU G. GEORGIANA DANIELA clasa a VI -a A Scoala Petresti pentru locul I obtinut la olimpiada de religie , faza judeteana si locul 2 la “ Cultura si spiritualitate, faza judeteana. 15.06.2017
43. Hotărâre privind alocarea sumei de 1.000 lei elevei MARIN A. DIANA ELENA clasa a VI -a B Scoala Petresti pentru locul I obtinut la etapa nationala a olimpiadei pentru elevii din mediul rural ,, UNIVERSUL CUNOASTERII PRIN LECTURA''. 15.06.2017
42. Hotărâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada iunie - august 2017. 15.06.2017
41. Hotărâre privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar pe anul 2016. 16.06.2017
40. Hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanţie din partea FGCR IFN S.A. în vederea obţinerii avansului pentru proiectul „ Reabilitare camin cultural in comuna Petresti, judetul Dambovita” finanţat din fonduri europene nerambursabile – prin PNDR 2014 -2020, SUBMASURA 7.2. 15.06.2017
39. Hotărâre privind aprobarea valorii de investitie a proiectului„ Reabilitare camin cultural in comuna Petresti, judetul Dambovita”. 15.06.2017
38. Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii in trim II anul 2017. 15.06.2017
37. Hotărâre privind sustinerea financiara a Asociatiei sportive „ Vointa Ionesti” în anul 2017. 24.05.2017
36. Hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliului local, serviciile publice subordonate acestuia si Primaria comunei Petresti. 24.05.2017
35. Hotărâre privind repartizarea Daciei Logan catre Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Petresti. 24.05.2017
34. Hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 9.000 lei, pentru sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2016– Ziua Copilului. 24.05.2017
33. Hotărâre privind modificarea , prin act aditional, a Contractul cadru de inchiriere a suprafetelor de izlazuri comunale aflate in domeniul public al comunei Petresti, inregistrat cu nr. 5676/31.05.2016 incheiat intre Comuna Petresti si Asociatia crescatorilor de animale Cretani- Petresti. 24.05.2017
32. Hotărâre privind actualizarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primariei comunei Petresti pentru anul 2017. 24.05.2017
30. Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului teren de 29,60 mp , situat în incinta Caminului Cultural Ionesti, comuna Petresti, in vederea infiintarii unei farmacii. 18.04.2017
29. Hotărâre privind aprobarea cofinantarii Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita, in perioada 2014-2020. 18.04.2017
28. Hotărâre privind incetarea Contractului cadru de inchiriere a suprafetelor de izlazuri comunale aflate in domeniul public al comunei Petresti, inregistrat cu nr. 5668/31.05.2016 incheiat intre Comuna Petresti si Asociatia crescatorilor de animale Palade -Ionesti. 18.04.2017
26. Hotărâre privind “ Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Petresti”. 18.04.2017
25. Hotărâre privind modificarea , prin act aditional, a Contractul cadru de inchiriere a suprafetelor de izlazuri comunale aflate in domeniul public al comunei Petresti, inregistrat cu nr. 5720/31.05.2016 incheiat intre Comuna Petresti si Asociatia crescatorilor de animale Mihai-Greci,. 18.04.2017
24. Hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei in vederea organizarii evenimentului Sarbatori Pascale 2017. 18.04.2017
23. Hotărâre privind organizarii “ Zilele comunei Petresti” , Editia a XI-a. 18.04.2017
22. Hotărâre privind aprobarea PUZ-lui pentru suprafata de 19.984 mp, situata in T 34, P628/7 cu nr. cadastral 71630 , pentru “ Realizare de bazin piscicol prin exploatare agregate minerale”. 18.04.2017
20. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a cofinantarii pentru investitia “Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public prin montare de iluminat cu LED in comuna Petresti, judetul Dambovita". 18.04.2017
19. Hotărâre privind indicatorilor tehnico economici si a cofinantarii pentru investitia “Imbunatatirea infrastructurii rutiere in comuna Petresti". 18.04.2017
18. Hotărâre privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Petreşti". 18.04.2017
17. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a cofinantarii pentru investitia “Reabilitare scoala generala Gherghesti, comuna Petresti judetul Dambovita". 18.04.2017
16. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a cofinantarii pentru investitia “Reabilitare scoala generala Petresti, comuna Petresti judetul Dambovita". 18.04.2017
15. Hotărâre privind indicatorilor tehnico economici si a cofinantarii pentru investitia “Reabilitare gradinita cu program normal sat Greci , comuna Petresti judetul Dambovita ". 18.04.2017
14. Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţii „ Infiintare targ saptamanal in comuna Petresti”. 13.03.2017
13. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, aferenti proiectului „ Infiintare targ saptamanal in comuna Petresti”. 13.03.2017
12. Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, pe anul 2017, la nivelul comunei Petresti, judetul Dambovita. 13.03.2017
11. Hotărâre privind infiintarea Serviciului Pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al comunei Petresti. 13.03.2017
10. Hotărâre privind aprobarea folosirii, cu titlul gratuit, a Salii de sport Greci, de catre Detasamentul de pompieri Gaesti. 13.03.2017
09. Hotărâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada martie - mai 2017. 13.03.2017
08. Hotărâre privind inregistrarea comunei Petresti in Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP). 13.03.2017
07. Hotărâre privind constituirea structurii de specialitate in domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarii lucrarilor de construire/desfiintare la nivelul comunei Petresti. 13.03.2017
06. Hotărâre privind modificarea HCL nr.102/29.12.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017. 01.02.2017
05. Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie„ Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere in comuna Petresti, judetul Dambovita”. 01.02.2017
04. Hotărâre privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici,dupa actualizarea T.V.A-ului, aferenti proiectului„ Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere in comuna Petresti, judetul Dambovita”. 01.02.2017
03. Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primariei comunei Petresti pentru anul 2017. 01.02.2017
02. Hotărâre privind aprobarea Conventiei de colaborare intre Consiliul Local Petresti si Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, filiala Dambovita. 01.02.2017
01. Hotărâre privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului de dezvoltare. 13.01.2017
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2016

Nr. crt. Hotărâre Data
108. Hotărâre privind majorarea cu indicele de inflatie, a tarifelor anuale de baza, pentru bunurile imobile concesionate ale comunei Petresti. 29.12.2016
107. Hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare a Comunei Petresti a Instituţiei Primarului Comunei Petresti şi a Consiliului Local al Comunei Petresti. 29.12.2016
106. Hotărâre privind aprobarea planului de actiuni de interes local pentru beneficiarii de ajutor social. 29.12.2016
105. Hotărâre privind Reteaua scolara a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar din comuna Petresti, in anul scolar 2017 - 2018. 29.12.2016
104. Hotărâre privind aprobarea cotizatiei Comunei Petresti la Asociatia „Reabilitarea Colectării, Transportului, Depozitării, Prelucrării Deşeurilor Solide în Judeţul Dâmboviţa”, pentru anul 2017. 29.12.2016
103. Hotărâre privind aprobarea taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2017. 29.12.2016
101. Hotărâre privind aprobarea unui numar de 25 asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2017. 29.12.2016
100. Hotărâre privind rectificarea bugetului local in trim IV anul 2016. 21.12.2016
99. Hotărâre privind rectificarea bugetului local in trim IV anul 2016. 19.12.2016
98. Hotărâre privind alocarea unor sume de bani din bugetul local al comunei Petresti pe anul 2016, pentru organizarea unor manifestări tradiţionale cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou. 08.12.2016
97. Hotărâre privind rectificarea bugetului local in trim IV anul 2016. 08.12.2016
96. Hotărâre privind participarii in calitate de Partener la proiectul ”Scoala cu pasiune. 08.12.2016
95. Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primariei comunei Petresti pentru anul 2017. 08.12.2016
94. Hotărâre privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 4643/01.08.2011 incheiat cu I.I. Ilie Atena- Luminita. 08.12.2016
93. Hotărâre privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 3979/05.09.2006 incheiat cu I.I. Ilie Atena- Luminita. 08.12.2016
92. Hotărâre privind actualizarea redeventei pentru spatiile din Dispensarul Uman Greci cu destinatie medicala, concesionate potrivit prevederilor HGR 884/2004. 08.12.2016
91. Hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare, in vederea vanzarii prin licitaţie publică, a terenului intravilan cc in suprafata de 2700 mp, situat in sat Petresti , T 19, P 610, punct “ Livada Duzi”. 08.12.2016
90. Hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare, in vederea vanzarii prin licitaţie publică, a terenului intravilan cc in suprafata de 2359 mp, situat in sat Petresti , strada Principala, nr.68. 08.12.2016
89. Hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare, in vederea vanzarii, a terenului curti constructii intravilan , in suprafata de 4165 mp, situat in sat Gherghesti, comuna Petresti, judetul Dambovita, punct” Service’, lot 1. 08.12.2016
88. Hotărâre privind actualizarea si insusirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al comunei Petresti. 08.12.2016
87. Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al comunei Petresti 08.12.2016
86. Hotărâre privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Petreşti. 08.12.2016
85. Hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 81/28.11.2013 privind darea in administrare a bunurilor în care-şi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Petresti, proprietate publică, către consiliul de administraţie al Scolii gimnaziale Petresti. 08.12.2016
84. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 87/25.10.2012 -aprobarea PUZ-lui pentru suprafata de 30.751mp, situat in T 24, P424/4/1, P424/5, P424/5/1, P 424/8 si P 424/10, pentru exploatare agregate minerale cu realizare bazin piscicol. 08.12.2016
83. Hotărâre privind alocarea sumei de 9.000 lei in vederea organizarii „ Pomul de Craciun 2016 ” pentru copiii din invatamantul preuniversitar din com. Petresti. 08.12.2016
82. Hotărâre privind aprobarea alocarii sumei de 6.000 lei pentru ziua de Mos Nicolae organizata copiilor prescolari si celor din clasa pregatitoare din comuna Petresti. 08.12.2016
81. Hotărâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada decembrie 2016- februarie 2017. 08.12.2016
80. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local in trim IV anul 2016. 03.11.2016