PROIECTE DE HOTĂRÂRI SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice pe anul 2024

Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice pe anul 2023

Nr. / Dată

Denumire Proiect Inițiator proiect AcțiuniNr. 129

21.12.2023Proiect de hotărâre actualizarea redeventei contractelor de închiriere a islazurilor comunale aflate în domeniul public al comunei Petresti pentru anul 2024.

Lucian Daniel
ANDREI

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 120

22.11.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea unui numar de 45 asistenti personali și persoanelor cu handicap grav pentru anul 2024.

Lucian Daniel
ANDREI

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 119

22.11.2023Proiect de hotărâre privind Reteaua scolara a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar din comuna Petresti, in anul scolar 2024 - 2025.

Lucian Daniel
ANDREI

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 117

20.11.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizatiei Comunei Petresti la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Management integrat al deseurilor în judeţul Dâmboviţa”, pentru anul 2024.

Lucian Daniel
ANDREI

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 116

13.11.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea infiintari unui cabinet medical scolar pentru unitatiile de invatamant de pe raza comunei Petresti.

Lucian Daniel
ANDREI

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 114

02.11.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de instituire și colectare a taxei de salubrizare de la utilizatorii noncasnici.

Lucian Daniel
ANDREI

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 112

01.11.2023Proiect de hotărâre privind scoaterea unui bun imobil din inventarul domeniului public al comunei Petresti, judet Dambovita, ca urmare a pieirii bunului.

Lucian Daniel
ANDREI

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 111

30.10.2023Proiect de hotărâre privind infiintarea Serviciului de iluminat public din comuna Petresti si delegarea gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de întreținere, mentenanță și reabilitare a sistemelor de iluminat public: iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural , iluminatul ornamental si iluminatul ornamental-festiv în comuna Petresti.

Lucian Daniel
ANDREI

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 103

11.10.2023Proiect de hotărâre privind actualizarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2024.

Lucian Daniel
ANDREI

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 102

04.10.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, redevente, chirii si alte venituri, datorate bugetului local de catre persoanele fizice si juridice de pe raza administrativ teritoriala a comunei Petresti.

Lucian Daniel
ANDREI

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 100

27.09.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului Gradinita Coada Izvorului, in imobil cu alta destinatie.

Lucian Daniel
ANDREI

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 94

18.09.2023Proiect de hotărâre privind actualizarea si insusirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al comunei Petresti.

Lucian Daniel
ANDREI

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 91

13.09.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare, in vederea vanzarii, a terenului intravilan curti constructii , in suprafata de 51640 mp, situat in sat Ionesti, comuna Petresti, judetul Dambovita.

Lucian Daniel
ANDREI

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 90

11.09.2023Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniu public al Comunei Petreşti, județ Dâmbovița.

Lucian Daniel
ANDREI

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 87

29.08.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor serviciilor medicale de recuperare practicate de Centru de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, pentru persoane adulte cu dizabilitati, Petresti.

Lucian Daniel
ANDREI

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 73

17.07.2023Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri, cu categoria de folosinta pasune, din domeniul public in domeniul privat al comunei Petresti, judetul Dambovita.

Lucian Daniel
ANDREI

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 72

17.07.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului - teren– Şcoala Generală cu clasele I-IV Puntea de Greci, în imobil cu altă destinaţie.

Lucian Daniel
ANDREI

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 71

07.07.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a doua imobile - terenuri, situate in sat Petrești, apartinand domeniului privat al comunei Petrești, intr-un corp funciar nou identificat cu nr. cadastral 75899, avand suprafata de 268 mp.

Lucian Daniel
ANDREI

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 65

27.06.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local privind asociatiile de proprietari din comuna Petresti.

Lucian Daniel
ANDREI

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 61

19.06.2023Proiect de hotărâre privind inlocuirea actualelor statii pentru calatori si infiintarea altora noi cu statii de calatori smart, dotate cu panouri fotovoltaice, display interactiv LCD, statie de incarcare a masinilor electrice si supraveghere video 24/24.

Lucian Daniel
ANDREI

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 60

12.06.2023Proiect de hotărâre privind modernizarea si cresterea sigurantei in trafic pe DN 61, Centru Civic al comunei Petresti, intre intersectia cu DC 89 si intersectie cu DJ 611, prin amenajarea a doua sensuri giratorii in aceste doua intersectii, separarea directiilor de mers, modernizarea trecerii de pietoni de la intersectia cu str. Bisericii, reinfiintarea trecerilor de pietonide la intersectia cu str. Fermei si cea de la Fabrica de Confectii, semnalizarea corespunzatoare a acestora, inclusiv iluminare smart pe timpul noptii.

Lucian Daniel
ANDREI

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 56

05.07.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea initierii elaborarii documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal pentru introducere teren intravilan zona industriala.

Lucian Daniel
ANDREI

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 54

19.05.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea aderarii Comunei Petresti la ASOCIATIA G.A.L. MICROREGIUNEA DAMBOVITA SUD-VESTE pentru perioada de programare PNDR 2023 - 2027.

Lucian Daniel
ANDREI

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 36

17.04.2023Proiect de hotărâre privind infiintarea Serviciului Public Local de Gospodarie Comunală al comunei Petrești.

Lucian Daniel
ANDREI

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 28

15.03.2023Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publica si interes local a lucrarilor obiectivului de investitii „Infiintare drum de centura in comuna Petresti, judetul Dambovita-Lot 1 (Km 0+000 – Km 1+050)”.

Lucian Daniel
ANDREI

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 27

15.03.2023Proiect de hotărâre privind actualizarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2024.

Lucian Daniel
ANDREI

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 22

10.02.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitatie publică a islazurilor comunale aflate în domeniul public al comunei Petresti si a Regulamentului procedurii de licitatie în vederea atribuirii contractelor de concesiune, a Documentaţiei de atribuire, Caietului de sarcini şi a modelului-cadru al Contractului de concesiune a islazurilor comunale.

Lucian Daniel
ANDREI

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 20

26.01.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei lunare pentru anul 2023 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Management integrat al desurilor in judetul Dambovita".

Lucian Daniel
ANDREI

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 19

26.01.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2023.

Lucian Daniel
ANDREI

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 3

10.01.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local si a listei de investitii pentru anul 2022.

Lucian Daniel
ANDREI

Primarul comunei

 DOCUMENTE
Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice pe anul 2022
Nr. crt. Denumire Proiect Inițiator

112/
08.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobare PUZ , pentru suprafata de 1240 mp situata in intravilanul Comunei Petresti, sat Gherghesti, pentru „ Construire spalatorie auto”.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

110/
22.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind Reteaua scolara a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar din comuna Petresti, in anul scolar 2023 - 2024.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

103/
24.10.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2023.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

102/
24.10.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, redevente, chirii si alte venituri, datorate bugetului local de catre persoanele fizice si juridice de pe raza administrative teritoriala a comunei Petresti.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

94/
10.10.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind atestarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniu public al Comunei Petreşti, județ Dâmbovița.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

92/
26.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind scoaterea unor bunuri imobile din inventarul domeniului public al Comunei Petreşti, județ Dâmbovița, ca urmare a pieirii bunurilor.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

84/
15.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea amplasarii unor indicatoare de circulatie si a montarii unor limitatoare de viteza in zonele cu potential ridicat de circulatie rutiera si pietonala de pe raza comunei Petresti, judetul Dambovita.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

83/
01.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a "Centrului de zi pentru copii “.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

82/
01.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind infiintarea “Centrului de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, pentru persoane adulte cu dizabilitati, Petresti” si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al “Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, pentru persoane adulte cu dizabilitati, Petresti”.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

62/
28.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a Comunei Petresti, judetul Dambovita, pentru perioada 2021 - 2027.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

39/
16.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru „Servicii mobile de acordare a hranei-masa pe roti, in cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala, compartiment din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Petresti.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

38/
16.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Centrului de zi pentru persoane varstnice “Bunicii comunitatii Petresti” in cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala, compartiment din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Petresti.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

34/
10.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului referitor la conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publică sau privată a Comunei Petresti in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si masurile privind construirea de retele de comunicatii electronice in subteran.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

33/
02.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2023.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel