PROIECTE DE HOTĂRÂRI SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice pe anul 2022
Nr. crt. Denumire Proiect Inițiator

92/
26.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind scoaterea unor bunuri imobile din inventarul domeniului public al Comunei Petreşti, județ Dâmbovița, ca urmare a pieirii bunurilor.
Primar
Andrei Lucian Daniel

91/
15.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “ Amenajare teren Scoala gimnaziala Gherghesti”.
Primar
Andrei Lucian Daniel

90/
15.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “ Amenajare teren Centru de zi”.
Primar
Andrei Lucian Daniel

89/
15.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea anularii HCL nr. 25/27.03.2020 si a contractului de vanzare cumparare nr. 2651/28.05.2021.
Primar
Andrei Lucian Daniel

88/
15.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului de investitii pentru proiectul “EXTINDERE RETEA CANALIZARE IN SATELE PETRESTI, PUNTEA DE GRECI SI COADA IZVORULUI”.
Primar
Andrei Lucian Daniel

87/
15.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici , aferenti obiectivului de investitii “ Santuri dalate si podete pe strada Luncii, sat Greci, judetul Dambovita”.
Primar
Andrei Lucian Daniel

86/
15.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii in trim III anul 2022.
Primar
Andrei Lucian Daniel

85/
15.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contul de inchidere a exercitiului bugetar pe anul 2022 semestrul II.
Primar
Andrei Lucian Daniel

84/
15.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea amplasarii unor indicatoare de circulatie si a montarii unor limitatoare de viteza in zonele cu potential ridicat de circulatie rutiera si pietonala de pe raza comunei Petresti, judetul Dambovita.
Primar
Andrei Lucian Daniel

83/
01.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a "Centrului de zi pentru copii “.
Primar
Andrei Lucian Daniel

82/
01.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind infiintarea “Centrului de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, pentru persoane adulte cu dizabilitati, Petresti” si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al “Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, pentru persoane adulte cu dizabilitati, Petresti”.
Primar
Andrei Lucian Daniel

81/
19.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investitia „ Construire gard-Scoala Puntea de Greci, Comuna Petresti”
Primar
Andrei Lucian Daniel

34/
10.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului referitor la conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publică sau privată a Comunei Petresti in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si masurile privind construirea de retele de comunicatii electronice in subteran.
Primar
Andrei Lucian Daniel

32/
28.02.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru sedinta ordinara 28. Februarie 2022.
Primar
Andrei Lucian Daniel

31/
28.02.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea si completarea HCL nr.72/28.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Petresti ca membru al comisiei de evaluare a probei de interviu in vederea desfasurarii concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct al Scolii Gimnaziale Petresti din comuna Petresti, judetul Dambovita.
Primar
Andrei Lucian Daniel

30/
28.02.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea consilierilor locali, membrii ai Comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei Petresti.
Primar
Andrei Lucian Daniel

29/
16.02.2022

Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Corbeanu Ion si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local Petresti. Primar
Andrei Lucian Daniel

28/
11.02.2022

Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada martie 2022- mai 2022 Primar
Andrei Lucian Daniel

27/
11.02.2022

Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii unor terenuri in folosinta gratuita pentru constructii locuinta, conform Legii nr. 15/2003 Primar
Andrei Lucian Daniel

26/
11.02.2022

Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita, pe toata durata de existenta a investitiei, a unei suprafete de 16 mp din imobilul teren intravilan , CF 72547 localitatea Ionesti, apartinand domeniului public al comunei Petresti, in vederea amplasarii Sirenei S AV 028 in cadrul proiectului „ Sistem informational pentru managementul integrat al apelor-etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane`` Primar
Andrei Lucian Daniel

25/
11.02.2022

Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita, pe toata durata de existenta a investitiei, a unei suprafete de 16 mp din imobilul teren intravilan , CF 72554 localitatea Greci, apartinand domeniului public al comunei Petresti, in vederea amplasarii Sirenei S AV 029 in cadrul proiectului „ Sistem informational pentru managementul integrat al apelor-etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane Primar
Andrei Lucian Daniel

24/
02.02.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Petresti nr 73/04.11.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru proiectul “Extindere retea canalizare in satele Petresti, Puntea de Greci si Coada Izvorului”.
Primar
Andrei Lucian Daniel

23/
27.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind completarea Consiliului Local prin alegerea delegatilor satesti pentru satele Coada Izvorului si Potlogeni Deal
Primar
Andrei Lucian Daniel

22/
21.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local si a listei de investitii pentru anul 2022.
Primar
Andrei Lucian Daniel

21/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind modificarea criteriilor de acordare a burselor şcolare acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi numărul acestora pentru anul scolar 2021-2022
Primar
Andrei Lucian Daniel

20/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii unor terenuri in folosinta gratuita pentru constructii locuinta, conform Legii nr. 15/2003
Primar
Andrei Lucian Daniel

19/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind infiintarea serviciului social furnizat in comunitate: „Servicii mobile de acordare a hranei-masa pe roti- pentru beneficiarii Centrului de zi pentru persoane varstnice “Bunicii comunitatii Petresti” si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru „Servicii mobile de acordare a hranei-masa pe roti- pentru beneficiarii Centrului de zi pentru persoane varstnice “Bunicii comunitatii Petresti” , in cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala, compartiment din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Petresti
Primar
Andrei Lucian Daniel

18/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Centrului de zi pentru persoane varstnice “Bunicii comunitatii Petresti” in cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala, compartiment din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Petresti
Primar
Andrei Lucian Daniel

17/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind mentinerea , la nivelul aferent lunii decembrie 2021, a salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale” Administratie”, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Petresti si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Petresti
Primar
Andrei Lucian Daniel

16/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, pe anul 2022, la nivelul comunei Petresti, judetul Dambovita
Primar
Andrei Lucian Daniel

15/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind aprobare PUZ , pentru suprafata de 34.087 mp situata in extravilanul Comunei Petresti, sat Petresti, categoria de folosinta arabil , avand NC 75334 pentru „ Exploatare agregate minerale cu realizare bazin piscicol”
Primar
Andrei Lucian Daniel

14/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii proiectului „ EDU Act-Acces unitar la educatie de calitate”SMIS 154476, proiect finantat prin Programul Operational Capital Uman “ Axa prioritara 6-Educatie si competente, prioritatea de investitii -10.i
Primar
Andrei Lucian Daniel

13/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici , aferenti proiectului „Reabilitare, modernizare si dotare Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati din comuna Petresti, judetul Dambovita”
Primar
Andrei Lucian Daniel

12/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Consiliul Local Petresti şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, filiala Dâmboviţa
Primar
Andrei Lucian Daniel

11/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind alocarea unor sume de bani pentru sustinerea financiara a unor manifestari culturale, artistice, sportive si educative organizate de Consiliul Local Petresti , in anul 2022
Primar
Andrei Lucian Daniel

10/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei sportive „Vulturii Sperantei Petresti” în anul 2022
Primar
Andrei Lucian Daniel

9/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei sportive „ Vointa Ionesti” în anul 2022
Primar
Andrei Lucian Daniel

8/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei sportive „ Neajlovul Puntea de Greci” în anul 2022
Primar
Andrei Lucian Daniel

7/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei sportive „ Coada Izvorului” în anul 2022
Primar
Andrei Lucian Daniel

6/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind sustinerea financiara a Parohiei Gherghesti în anul 2022 cu suma de 5.000
Primar
Andrei Lucian Daniel

5/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind sustinerea financiara a Parohiei Potlogeni în anul 2022 cu suma de 20.000 lei
Primar
Andrei Lucian Daniel

4/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind sustinerea financiara a Parohiei Puntea de Greci în anul 2022 cu suma de 10.000 lei
Primar
Andrei Lucian Daniel

3/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind sustinerea financiara a Parohiei Petresti în anul 2022 cu suma de 10.000 lei
Primar
Andrei Lucian Daniel

2/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind sustinerea financiara a Parohiei Ionesti în anul 2022 cu suma de 20.000 lei
Primar
Andrei Lucian Daniel

1/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind sustinerea financiara a Parohiei Greci în anul 2022 cu suma de 10.000 lei
Primar
Andrei Lucian Daniel